Hoitotyön tutkimussäätiö

Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta - raportti

Hoitotyön tutkimussäätiö julkaisee tutkimuksia ja selvityksiä kahdessa sarjassa: 1) raportit ja 2) muut julkaisut. - See more at: http://www.hotus.fi/hotus-fi/raportit#sthash.8n3TR1q7.dpuf

Hotuksen raporttisarjan ensimmäinen julkaisu Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta on julkaistu. Tutustu julkaisuun: http://www.hotus.fi/hotus-fi/raportit

Tiedote 30.3.2015
 
Hoitajat vastasivat: Miten sinä toivoisit itseäsi hoidettavan, kun olet vanha?
 
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus selvitti hoitohenkilöstön käsityksiä ikääntyneiden hoidosta. Ammattilaisia pyydettiin arvioimaan ikääntyneiden hoitoa siitä näkökulmasta, miten he toivoisivat itseään hoidettavan.  Mitä he asioita he säilyttäisivät ja mitä muuttaisivat hoitotyössä?
 
Vastauksissa huomio kiinnittyy ristiriitaan todellisuuden ja ajatukseen ”kohtele muita kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan” välillä.  Hoitotyön ammattilaiset tunnistavat hyvän hoidon keskeiset elementit, mutta tietävät myös, että ne eivät aina toteudu. Selvitys tukee myös aikaisempaa tietoa siitä, että ikääntyneiden hoidossa on suuria vaihteluita.
 
- Vastaajat toivoivat, että heidän omassa hoidossaan kunnioitettaisiin hyvän hoidon periaatteita.  Toiveena on yksilöllinen ja ikääntynyttä kunnioittava hoito, oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, turvallisuuden tunne sekä hyvä kohtelu, Hotuksen tutkija Anne Korhonen kertoo.
 
”Niin kuin hoidettaisiin omaa mummia: inhimillisesti, rauhallisesti, asiallisesti ja yksityisyys huomioiden.”
 
Nykyisessä ikääntyneiden hoitotyössä nähtiin monia hyviä ja hyvin toimivia asioita. Vastaajat arvostavat hoitotyön ammattilaisten korkeaa ammattitaitoa, työmotivaatiota ja koulutusta. Hyvin toimivana osa-alueena pidettiin myös yhteistyötä eri hoitoon osallistuvien tahojen, kuten omaisten ja muiden palveluorganisaatioiden kanssa.
 
”Hoitajia koulutetaan jatkuvasti, mikä auttaa kohtaamaan mm. muistisairaan vanhuksen ja ymmärtämään sairauden erityispiirteitä.”
 
Muutostarpeita tunnistettiin sekä yhteiskunnallisella tasolla että itse hoitotyössä. Vastaajat kuvasivat monia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joilla nähtiin olevan yhteys ikääntyneiden hoitoon. Ikääntyneiden huono asema näkyy siinä, että vanhustyötä ei arvosteta eikä siihen panosteta riittävästi.
 
”Mielestäni monet vanhukset ovat suorastaan heitteillä omassa kodissaan.”
 
Muutosta kaivattiin myös hoidon laatuun ja eettisyyteen, henkilöstön määrään ja asenteisiin. Ammattilaisten asenteet nähtiin jopa henkilöstömäärää tärkeämpänä tekijänä ikääntyneiden hoitotyössä.
 
- Ikääntynyttä kunnioittava ja arvostava hoito ilmenee vastaajien mukaan ihmisarvon huomioimisena elämän loppuun asti. Se näkyy iäkkään kohtelussa ja kiireettömissä kohtaamisissa. Hoitajan ja iäkkään välisessä hyvässä kommunikaatiossa kuunnellaan, arvostetaan, ei puhuta päälle eikä pilkata, Korhonen sanoo.
 
”Koskettaen lämpimästi. En kaipaa tehokkuutta vaan viipyilevää ja lempeää hoitamista.”
 
Vastaajat perustelivatkin henkilöstömäärän lisäämisen tarvetta hyvän, asianmukaisen ja arvokkaan hoitamisen varmistamiseksi. Henkilöstöllä pitäisi olla aikaa kuunnella ikääntyneitä ja vastata heidän hoidon tarpeisiinsa kokonaisvaltaisesti.
 
- Tulosten perusteella ei ole syytä yksinomaan kohdistaa huomiota hoitotyön ammattilaisiin, vaan niiden avulla voidaan tarkastella toimintaa jokaisessa ikääntyneitä hoitavassa hoitopaikassa siitä näkökulmasta, millaiset tekijät organisaatiossa, yksikössä ja työn organisoimisessa edistävät tai ehkäisevät potilaan hyvän hoidon toteutumista, Korhonen sanoo.
 
Kyselyyn vastasi 290 sairaanhoitajaa, lähi- ja perushoitajaa. Vastaajat olivat hoitotyöntekijöitä eri puolelta Suomea. Lähes kolmasosa (31 %) vastaajista kuului ikäryhmään 50-59 -vuotiaat. Vastaajista 27 prosentilla oli opistoasteen tutkinto ja 38 prosentilla ammattikorkeakoulututkinto. Suurin osa (67 %) vastaajista työskenteli erikoissairaanhoidossa ja seuraavaksi suurin ryhmä perusterveydenhuollossa (18 %).  Kysely toteutettiin vuonna 2014.
 
Lisätietoja:
 
Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, TtT, Hoitotyön tutkimussäätiö, arja.holopainen@hotus.fi, puh. 044 529 0058
Anne Korhonen, tutkija, TtT, Hoitotyön tutkimussäätiö, anne.korhonen@hotus.fi, puh. 044 529 0047
 
Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa. Tavoitteena on hoidon vaikuttavuuden lisääminen ja väestön terveyden edistäminen. Säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa. www.hotus.fi

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »