Hoitotyön tutkimussäätiö

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen: Käsihygienia-toimintamallin käyttö uudessa opinnäytetyössä Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajiksi (AMK) vuoden lopussa valmistavat opiskelijat Arto Päätalo, Mika Väisänen ja Mikko Öhman hyödynsivät opinnäytetyössään KhYHKÄ toimintamallia. Työssä selvitettiin näyttöön perustuvan käsihygienian toteutumista Peruspalvelukuntayhtymän (PPKY) Kallion eräällä osastolla.

Opinnäytetyön tavoitteena oli kiinnittää huomiota henkilökunnan käsihygienian toteutumiseen. Opinnäytetyön aineistona oli PPKY Kallio hygieniahoitajien kokoama havainnointiaineisto vuosilta 2/2015-2/2017.  

Havainnointiaineiston (n=99) perusteella tutkimusyksikön käsihygieniaosaamisessa oli puutteita. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin aikaisemmissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa koko aineistoa tarkastellessa riittävä käsien desinfektio (≥30 sek.) toteutui noin viidesosassa havaintoja, huomioitavaa on, että se puuttui kokonaan 11 %:ssa havainnoista. Puutteellisinta käsien desinfektio oli ennen potilaskontaktia, jossa tilanteessa 29 % desinfiointia ei tehty lainkaan.

Tässä opinnäytetyössä huomio kiinnittyy seuraaviin asioihin:
1) Terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole sitoutuneet näyttöön perustuvaan käsihygieniaan niin kattavasti kuin olisi tarpeen potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat tuloksia, joita on saatu monissa muissa KhYHKÄ-toimintamallia käyttävissä yksiköissä.  
2) Organisaatiossa kootun aineiston antaminen opinnäytetyöhön on edistyksellistä ja antaa organisaatioille mahdollisuuden vapauttaa omia voimavarojaan havainnointiaineiston analyysistä ja raportoinnista. Opiskelijoille se antaa mahdollisuuden perehtyä näyttöön perustuvan toiminnan perusteisiin (ml. toiminnan seuranta ja arviointi).

Tässä osoite valmiiseen opinnäytetyöhön:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017062914062

Hotus onnittelee valmistuvia jo etukäteen!
 

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »