Hoitotyön tutkimussäätiö

Hoitotyön tutkimussäätiö onnittelee Jenni Konttilaa selvityksestä aikuispsykiatrisen hoitotyön tutkimuksesta Suomessa.

Terveystieteen opiskelija Jenni Konttila (kuvassa) selvitti pro gradu-tutkimuksessaan aikuispsykiatrisen tutkimuksen tilaa Suomessa. Hoitotyön tutkimussäätiö näkee, että tutkimus avaa tarvetta aikuispsykiatrisen hoitotyön suositukselle.
 
 
Tutkimuksessa kuvailtiin Suomessa 2000-luvulla tehtyä aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta, aikuispsykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteita ja jatkotutkimusaiheita sekä suomalaiseen aikuispsykiatriseen hoitotyöhön kohdistuvan hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteitä sekä sen tämän hetkistä tilannetta. Tutkimusaineiston muodostivat aikuispsykiatriseen hoitotyöhön kohdistuvat Suomessa vuosina 2000–2015 julkaistut hoitotieteelliset tutkimusartikkelit, väitöskirjat sekä hoitotieteen pro gradu- tutkielmat ja lisensiaattitutkimukset (n=78). 
 
Tutkimustulosten mukaan metodologinen painopiste aikuispsykiatrista hoitotyötä koskevassa tutkimuksessa oli laadullisissa tutkimusotteissa ja – menetelmissä. Tutkituimpia aiheita olivat käytännön toimintatavat sekä pakkotoimenpiteet ja aikuispsykiatrisessa hoitotyössä esiintyvä väkivaltaisuus. Henkilökunnan työoloja ja psyykkistä sairautta oli kuvattu myös monista näkökulmista. Eniten kehittämishaasteita oli nimetty psykiatrisen hoitotyön interventioiden ja käytännön toimintatapojen tasolla. Interventioihin kohdistuvissa haasteissa painottuivat eristämishoidon ja väkivaltaisuuden hoidon sekä perhekeskeisen psykiatrisen hoitotyön kehittäminen. Jatkotutkimusaiheina korostuivat käytännön hoitotyön lisätutkimus hoidon ja hoidon vaikuttavuuden näkökulmista. 
 
Jatkossa aikuispsykiatriaa koskevassa hoitotieteellisessä tutkimuksessa tulisi haasteellisuudestaan huolimatta lisätä määrällisten tutkimusten ja kirjallisuuskatsausten tekemistä, sillä niiden avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi psykiatrisessa hoitotyössä käytettyjen interventioiden vaikuttavuuden arviointi, joka tällä hetkellä näyttäytyy vähäisenä kotimaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Myös mielenterveyspalveluiden tarjoamiseen ja niiden kehittämiseen tutkimustiedon avulla tulisi kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalveluita koskettavien uudistusten ja muutosten aikana, jotta palvelut voitaisiin mahdollistaa tasapuolisesti kaikille ja tarjotut palvelut vastaisisivat valtaväestön tarpeita. 
 
Linkki pro gradu- työhön 
 
Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »