Hoitotyön tutkimussäätiö

IMETYKSEN EDISTÄMISEN PALKINTO: Imetysohjauksen yhtenäiselle toimintamallille

Imetysohjauksen yhtenäiselle toimintamallille (IYT) myönnettiin palkinto imetyksen edistämisestä Imetyspäivän seminaarissa Helsingissä 17.10.2017. Palkinnon myönsi Imetyksen tuki ry. Palkinnon perusteluissa mainittiin muun muassa se, että malli on erinomainen esimerkki laadukkaasta ja tuloksellisesta imetystä edistävästä kehittämistyöstä. Se sekä tiivistää neuvoloiden ja synnytyssairaalan välistä yhteistyötä että rakentaa yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin kanssa.

IYT on tulos yhteistyöstä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja naisten tulosalueen ja Oulun kaupungin välillä. Mallin kehittäminen organisoitiin Hoitotyön tutkimussäätiön kehittämän YHKÄ-mallin mukaan (Holopainen ym. 2010). Työryhmän puolesta palkinnon vastaanottivat osastonhoitaja, (alla olevassa kuvassa vasemmalla) TtM Pirkko Nikula ja Hoitotyön tutkimussäätiön tutkija, TtT Anne Korhonen.

Toimintamallin kehittämisen tavoitteena oli luoda näyttöön perustuva imetysohjauksen malli terveen vastasyntyneen hoitotyöhön. Se ohjaa raskaana olevan, synnyttäneen ja imettävän äidin/perheen imetysohjausta palveluketjussa neuvolan ja sairaalan välillä sekä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Toimintamalli on linjassa muun muassa WHO:n imetyksen edistämisen hankkeiden kanssa. Esimerkiksi BFHI (Baby-friendly Hospital Initiation) tilannepäivityksessä (WHO 2017) korostetaan tarvetta varmistaa, että kaikilla raskaana olevien tai imettävien äitien kanssa toimivilla ammattilaisilla on tietoa imetyksen edistämisestä. WHO:n imetyksen edistämiseen liittyvien suositusten päivitys on jo käsikirjoitusvaiheessa.

IYT:n taustalla on tieto imetyksen terveyshyödyistä vastasyntyneelle ja äidille. Imetysohjauksen yhtenäistämistä puoltavat kansalliset ja kansainväliset suositukset (esim. Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus -hoitotyön suositus (päivitettävänä), 2010, WHO 2012, THL 2013) ja tieto ohjauksen vaihtelusta. Lisäksi synnytyksen jälkeisen hoitoajan lyhentyminen edellyttää, että imetysohjaus on koordinoitua ja kumuloituvaa kautta koko palveluketjun.

Toimintamalli julkaistaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa. Lisätietoja siitä antaa osastonhoitaja Pirkko Nikula (etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi).

Lähteet:
Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M, Perälä M-L. 2010. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi – toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1, 38–45.

Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus -hoitotyön suositus. Hoitotyön suositus (online). Hoitotyön tutkimussäätiön asettama työryhmä. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö, 2010 (20.10.2017). Suosituksen päivitys menossa. Saatavilla: www.hotus.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 2013. 10 askelta onnistuneeseen imetykseen. (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/vauvamyonteisyys/kriteerit013). (20.5.2015)

WHO 2012. Health topics, breastfeeding. Promoting proper feeding for infants and young children. http://www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding/en/index.html (27.5.2013)
WHO 2017. National Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative 2017. World Health Organization, Geneva. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Saatavilla: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255197/1/9789241512381-eng.pdf (19.10.2017)
 

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »