Hoitotyön tutkimussäätiö

Näyttöön perustuva toiminta

Mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla (NPT)?

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä asiakkaan/potilaan hoidossa (ml. terveyden edistäminen) sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Parhaalla ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimustietoa tai sen puuttuessa, muuta luotettavaksi arvioitua tietoa (esim. asiantuntijoiden konsensus asiasta). Näyttöön perustuvassa päätöksenteossa hyödynnetään myös työntekijän kokemustietoa, tietoa toimintaympäristöstä ja resursseista sekä potilaalta ja asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään saatua tietoa hänen elämäntilanteestaan ja resursseistaan.

Tutkimusnäyttöä hyödynnettäessä huomioidaan näytön vahvuus, joka vaihtelee käytetyn tutkimusasetelman ja tutkimuksen laadun mukaan. Vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset.

Harkitulla tiedon käytöllä tarkoitetaan sitä, että hoitotyöntekijällä on tietoa vaikuttavista hoitotyön menetelmistä ja että hän arvioi päätöksiä tehdessään näiden menetelmien hyötyjä ja haittoja kliinisen asiantuntemuksensa ja yksittäisen potilaan tilanteen ja toivomusten sekä toimintaympäristön ja resurssien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät räätälöivät yhdessä potilaan kanssa edellä kuvattuja tiedonlähteitä hyödyntäen kullekin potilaalle soveltuvimman ratkaisun.

Terveydenhuollon kustannuskriisit eri puolilla maailmaa ovat asettaneet organisaatioille haasteen kiinnittää huomiota käytössä olevien hoitomenetelmien vaihtelevuuteen ja siten myös niiden vaikuttavuuteen. Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on potilaan mahdollisimman hyvä ja vaikuttava hoito. Oikean hoidon valinta edellyttää, että päätösten tukena käytetään parasta mahdollista tutkimusnäyttöä. Mitä luotettavampaan tietoon päätöksenteko perustuu, sitä paremmin voidaan vastata potilaan hoidon tarpeisiin. Tieto hoitomenetelmien vaikuttavuudesta auttaa myös välttämään sellaisten hoitomenetelmien käyttöä, joilla ei ole vaikutusta hoidon lopputulokseen tai joista voi olla jopa suoranaista haittaa potilaalle. Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna ei ole oikein altistaa potilaita hoitomenetelmille, joiden hyödyttömyydestä on jo olemassa tutkittua tietoa tai toisaalta olla antamatta sellaista hoitoa, jonka tehokkuus on tutkimuksella osoitettu. Potilaan hyvä hoito tarkoittaa myös sitä, että hoidonvaihtelu ei ole hoitopaikasta ja hoidon toteuttajasta riippuvainen.

Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen on kirjattu keskeisimpiin kansallisiin terveyspoliittisiin asiakirjoihin:

  • Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 §) velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Laki velvoittaa myös, että toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua terveydenhuollossa.
  • Hoitotyön toimintaohjelmassa vuosille 2009–2011 ”Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön on näyttöön perustuva toiminta ja näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen nimetty keskeiseksi painopistealueeksi (STM 2009). Tavoitteena on luoda toimivat käytännöt ja tukirakenteet hoito- ja hoitotyön suositusten käyttöön ottamiseksi. Tavoitteena on myös, että organisaatioihin ja toimintayksiköihin luodaan näyttöön perustuvan tiedon välittämisen rakenteet ja menettelytavat, joilla tieto välitetään henkilöstölle.
  • Näyttöön perustuvan toiminnan ja yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen on kirjattu myös meneillään olevaan hallitusohjelmaan 2011–2015.
  • Lisäksi valtakunnallisen terveydenhuollon neuvottelukunnan (ETENE) laatimat terveydenhuollon yhteiset eettiset periaatteet korostavat potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kaikkien terveydenhuollon tasojen vastuuta sen toteuttamisessa.  Tämän lisäksi eettisissä ohjeissa korostetaan oikeudenmukaisuutta ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista.

Kirjallisuutta

  • Elomaa L & Mikkola H. 2010. Näytön jäljillä – Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. Viides uudistettu painos. Turun ammattikorkeakoulu. Turku.
  • DiCenso A, Guyatt G & Ciliska B. 2005. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. St. Louis: Mosby.
  • Melnyk BM & Fineout-Overholt E. 2005. Evidence-Based Practice in Nursing & Health Care. A Guide to Best Practice. Lippincott Willimas & Wilkins.
  • STM. 2009. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009–2011. Julkaisuja 18.

Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen

Näyttöön perustuvaa hoitotyötä voidaan kuvata kahdella eri tasolla: hoidon yhtenäistäminen ja yksittäisen työntekijän päätöksenteko.

Hoidon yhtenäistämisessä on kyse siitä, että tietyn potilasryhmän hoitokäytäntöjä yhtenäistetään parhaaseen mahdolliseen tutkimusnäyttöön (esim. hoito- tai hoitotyön suositukseen tai järjestelmälliseen katsaukseen) perustuen niin, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa asuin- tai hoitopaikastaan riippumatta. Tämä koskee myös väestön terveyden edistämiseen kohdennettujen menetelmien kehittämistä. Tällöin tutkimusnäytöksi ei riitä satunnaisesti valitun/valittujen yksittäisen/yksittäisten tutkimusten näyttö, sillä ne eivät anna luotettavaa tietoa eri menetelmien vaikuttavuudesta tai hyödystä potilaalle/väestölle.

Näyttöön perustuvat yhtenäiset käytännöt tuovat yksittäisen työntekijän päätöksenteon tueksi parhaan mahdollisen tutkimustiedon.

Lisäksi työntekijät tarvitsevat toimintansa tueksi ja asiantuntijuutensa kehittämiseksi tietoa myös yksittäisistä tutkimuksista etenkin silloin, kun saatavilla ei ole valmiiksi arvioitua ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä (esim. hoito- tai hoitotyön suositusta) päätöksenteon tueksi. 

Edellä kuvatut kaksi tasot täydentävät toisiaan, eivätkä siten ole toisiaan poissulkevia. 

Kirjallisuutta

  • Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L. 2010. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi - toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1, 38-45.
  • International Council of Nurses. 2012. Closing the gap: From evidence to action. Geneva, Switzerland.
Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »