Hoitotyön tutkimussäätiö

Uutta raporteissa: Käsihygienian seuranta ja kehittäminen

Ritva Kontkasen opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu, julkaistu 24.11.2015
LINKKI opinnäytetyöhön:
Käsihygienian seuranta ja kehittäminen KhYHKÄ-toimintamallin käyttöönoton suunnitelma Pohjois-Karjalan keskussairaalaan
 
Tiivistelmä:
Hoitoon liittyvillä infektioilla on merkittävä vaikutus sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti. Lähes puolet hoitoon liittyvistä infektioista olisi ehkäistävissä jos terveydenhuollossa noudatettaisiin käsihygieniaa WHO:n ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus on, että kädet desinfioidaan alkoholipohjaisella käsihuuhteella ennen kuin kosketetaan potilasta, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen, potilaaseen koskettamisen jälkeen ja potilaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen. Lisäksi käsihuuhdetta tulee käyttää oikein, niin että kädet desinfioidaan kauttaaltaan ja desinfektiohieronta kestää 30 sekuntia.
 
Käsihygieniaohjeistuksen huonoon noudattamiseen on useita eri syitä ja käsihygienian parantamiseksi tulisi käyttää erilaisia keinoja. Tutkimusten mukaan erilaisilla kampanjoilla ja interventioilla saavutetaan kuitenkin vain lyhytaikainen parannus ohjeistuksen noudattamisessa. Tehokkaana, vaikkakin työläänä, käsihygienian parantamisen keinona pidetään käsihygienian havainnointia.
 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin käsihygienian seurantaan ja kehittämiseen kehitetyn, KhYHKÄ–toimintamallin, käyttöönoton suunnitelma Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalaan. Tavoitteena on, että toimintamalli otetaan käyttöön keskussairaalan konservatiivisella ja operatiivisella palvelualueella sekä yhteispäivystyksessä vuoden 2016 alussa.
 
KhYHKÄ–toimintamalli on Oulun yliopistosairaalan ja Hoitotyön tutkimussäätiön yhteistyönä kehittämä uusi toimintamalli, jonka avulla käsihygieniaa voidaan kehittää ja seurata jatkuvasti. KhYHKÄ–toimintamalli perustuu Yhtenäisten käytäntöjen toimintamalliin sekä tutkimustietoon näyttöön perustuvien käytäntöjen levittämisestä ja
käyttöön ottamisesta. KhYHKÄ–toimintamalli sisältää kolme vaihetta: käsihygienian säännöllinen seuranta, palautetieto ja palautetiedon perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet.
 
Käsihygienian seurannan ja kehittämisen käyttöönoton suunnitelma Pohjois-Karjalan keskussairaalaan tehtiin
KhYHKÄ–toimintamallin vaiheiden ja toimijoiden vastuiden näkökulmasta. Suunnitelman vaiheet ovat 1. Päätös
kehittämisestä ja työryhmien perustaminen, 2. Osaamisen varmistaminen: Havainnoijien kouluttaminen ja resursointi, 3. Käsihygienian toteutumisen havainnointi, 4. Tulosten tallentaminen, analysointi ja raportointi, 5. Kehittämistoimet ja jatkosta sopiminen. KhYHKÄ–toimintamallia esiteltiin ylihoitajakokouksessa 2.9.2015. Malli päätettiin ottaa käyttöön Pohjois-Karjalan keskussairaalassa vuoden 2016 alusta alkaen.
Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »