Hoitotyön tutkimussäätiö

Suomenkieliset JBI-suositukset

JBI-suositukset (Best Practice Information Sheets) tiivistävät parhaan saatavilla olevan tutkimusnäytön eri aihealueista. Ne perustuvat yhteen tai useampaan järjestelmälliseen katsaukseen, johon/joihin mukaan otettujen tutkimusten laatu on kriittisesti arvioitu. Osa suosituksista perustuu tutkimuksiin, joiden näytön aste on heikko, mutta ne edustavat kuitenkin sen hetkistä parasta tieteellistä näyttöä.

Tällä sivulla on julkaistu JBI-suosituksia vuosikerroista 2008-2011 suomeksi käännettynä. Vuodesta 2014 alkean Suomen JBI yhteistyökeskus kääntää suomeksi muutaman JBI-suosituksen vuosittain. Käännöstyö on tehty yhteistyössä Suomen JBI yhteistyökeskukseen kuuluvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Käännöksiin liittyy myös käännöstyöstä vastanneiden asiantuntijoiden arvio niiden soveltuvuudesta suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kaikkiin tuoreimpiin JBI-suosituksiin voi tutustua Ovid-palvelimessa sijaitsevan Connect+ ohjelmiston tai JBI Libraryn kautta. Molemmat edellyttävät käyttäjätunnuksia.

JBI-suositusten käyttö ja niihin viittaaminen

Oheisessa artikkelissa on kuvattu kuinka JBI-suosituksia käytetään (pdf)

Lähdemerkinnän tulisi sisältää seuraavat tiedot huomioiden kuitenkin käytettävä lähdeluettelon tyyli: Tekijä: Joanna Briggs Institute, Vuosiluku, Suosituksen otsikko, Suosituksen julkaisutiedot: Best Practice vol(nro).

Jos kyseessä on Suomen JBI yhteistyökeskuksen sivulta löytyvä JBI-suositus, lisätään lähdeviitteeseen myös käännöksen tiedot, URL, lukemispäivämäärä. Kunkin JBI-suosituksen vuosikerta ja numero löytyvät ko. tiedoston alaviitteestä.

Esimerkki lähdemerkinnästä: Joanna Briggs Institute. 2010. Keskosen asentohoito tukee optimaalista fysiologista kehitystä. Best Practice 14(18). Käännös Suomen JBI yhteistyökeskus: Lindfors Kirsi, Korhonen Anne. Saatavilla:
http://www.hotus.fi/jbi-fi/suomenkieliset-jbi-suositukset (30.5.2014).

Suomenkieliset JBI-suositukset

Huolenpidon kokemukset perheissä, jotka elävät skitsofreniaa sairastavan henkilön kanssa

Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa.

Suomenkieliset JBI-suositukset 2008-2011 (aakkojärjestyksessä, 30 kpl)

Käännetyt JBI-suositukset ovat käännösvuoden versioita. Mahdolliset päivitykset JBI-suosituksiin löytyvät englanninkielisinä Connect+ ohjelmiston tai JBI Libraryn kautta.

1. Aikuispotilaan hypotermian hoidon ja ehkäisyn periaatteet perioperatiivisessa hoitoympäristössä
(Strategies for the management and prevention of hypothermia within the adult perioperative environment, 2010)

2. Aikuisten 2–tyypin diabeetikoiden oraalisen lääkehoidon noudattamista edistävä ohjaus
(Educational interventions to promote oral hypoglycaemic adherence in adults with Type 2 diabetes, 2011)

3. Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalis-henkinen kokemus
(The psychosocial spiritual experience of elderly individuals recovering from stroke, 2009)

4. Anestesian jälkeiseen jatkohoitoon siirtämisen arviointikriteerit
(Post-anesthetic discharge scoring criteria, 2011)

5. Asiantuntijasairaanhoitajan vaikuttavuus ikääntyneiden hoitolaitoksissa
(Effectiveness of nurse practitioners in residential aged care facilities, 2010)

6. Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa
(Self-management of hemodialysis for End Stage Renal Disease, 2011)

7. Hoitoketjujen vaikuttavuus aikuisten ja lasten terveydenhuollossa
(The effectiveness of integrated care pathways for adults and children in health care settings, 2010)

8. Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito
(The Management of Nipple Pain and/or Trauma Associated with Breastfeeding, 2009)

9. Imetysohjelmat terveydenhuollossa
(Breastfeeding programs in acute and primary healthcare settings, 2011)

10. Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi
(Interventions to reduce the incidence of falls in older adult patients in acute care hospitals, 2010)

11. Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko
(Strategies to promote intermittent self-catheterization in adults with neurogenic bladders, 2011)

12. Keskosen asentohoito tukee optimaalista fysiologista kehitystä
(Positioning of preterm infants for optimal physiological development, 2010)

13. Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa
(Canine-Assisted Activities (CAAs) for older people residing in long term care, 2011)

14. Kotihoidossa olevan aikuisen saattohoitopotilaan omaishoitajan kuormittuminen
(Caregiver burden of terminally ill adults in the home setting, 2011)

15. Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä
(Effectiveness of non-pharmacological pain management in relieving chronic pain for children and adolescents, 2010)

16. Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa
(Roles and systems for routine medication administration to prevent medication errors in hospital-based acute care settings, 2010)

17. Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä
(Effectiveness of music listening in reducing depressive symptoms in adults, 2011)

18. Musiikki interventiona sairaalassa
(Music as an Intervention in Hospitals, 2009)

19. Musiikki lasten ja aikuisten hammashoitoon liittyvän ahdistuksen hoidossa
(Music interventions for dental anxiety in paediatric and adult patients, 2011)

20. Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta
(Women´s perceptions and experiences of breastfeeding support, 2010)

21. Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla
(Assessment and Management of Dysphagia in Children with Neurological Impairments, 2009)

22. Näyttöä Magneettisairaala-mallin vaikutuksista hoitaja- ja potilastuloksiin
(Evidence on determining the impact of Magnet designation on nursing and patient outcomes, 2010)

23. Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa
(Assisting caregivers to support people with dementia, 2010)

24. Painehaavat - paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy
(Pressure ulcers - prevention of pressure related damage, 2008)

25. Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa
(Palliative approach to care for people with advanced dementia, 2011)

26. Perkutaanisen gastrostomialetkun (PEG) haittavaikutusten ennaltaehkäisy ja hoito aikuisilla
(The prevention and management of complications associated with PEG tubes in adults, 2010)

27. Sairaaloiden vierailuaikakäytäntöjen vaikutukset lapsi- ja aikuispotilaisiin sekä heidän vieraisiinsa
(The impact of hospital visiting hour policies on paediatric and adult patients and their visitors, 2010)

28. Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä
(Nurse-led clinics to reduce modifiable cardiac risk factors in adults, 2010)

29. Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa
(Effective communication between registered nurses and adult oncology patients in inpatient settings, 2011)

30. Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille
(Oral liquid nutritional supplements for people with dementia in residential aged care facilities, 2010)

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »