Hoitotyön tutkimussäätiö

Tausta

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä tapaturmaisen kuoleman syitä Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %). Vuonna 2013 Suomessa oli kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 110,3 / 10 000 asukasta kaikki ikäluokat huomioituna. Iäkkäämmillä, 65 vuotta täyttäneillä, hoitojaksoja oli 170,1 / 10 000 asukasta (Lähde: Sotka-tietokanta). Kaatumisten ja putoamisten määrät lisääntyvät voimakkaasti vanhemmissa ikäluokissa. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Vuonna 2013 yli 75-vuotiaista suomalaisista kolmasosa ilmoitti kaatuneensa kävellessään viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kaatumistapaturmat ovat kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntyneet 40 %. Tapaturmien lisääntymiseen yksi vaikuttava tekijä on ikärakenteen muutos vanhuspainotteiseen suuntaan, joka jatkuu edelleen. Edellä mainituista syistä johtuen kaatumisten ehkäisyyn tulisi panostaa voimakkaasti.

TAULUKKO 1: Lonkkamurtumiin liittyviä tunnuslukuja koko Suomen osalta vuosilta 2008-2010

Näyttö kaatumisten ehkäisyn perustana

Kaatumisten ehkäisyn tutkimukseen on viimeisen vuosikymmenen aikana panostettu maailmanlaajuisesti. Asian tärkeys ja monisyisyys on huomattu myös Suomessa ja kotimaista tutkimusta on jo varsin mittavasti. Myös suosituksia kaatumisten ehkäisyyn tai niiden pohjaksi on useita kuten Joanna Briggs Instituutin tuottama suomennettu JBI-suositus, ”Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi”, Suomen Fysioterapeuttien ”Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus” sekä Käypä hoito-suositukset, kuten ”Lonkkamurtuma” ja ”Aivovammat”, jotka ohjaavat myös AKEn toimintaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) aloitti kaatumisten ehkäisyprojektin Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (2009-2011) –hankkeessa (www.vete.fi) yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa (hankesivulle). Hankkeen päättymisen jälkeen toiminnan kehittämistä jatkettiin alueellisesti yhtenevien käytäntöjen pohjalta ja toukokuussa 2012 perustettiin Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE.

Verkosto toimii yhteistyössä kaatumisten ehkäisyn osahankkeessa, joka on osa  Hoitotyön tutkimussäätiön koordinoimaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen –hanketta.

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »