FinAME-asiantuntijuusmalli™

FinAME-asiantuntijuusmalli™ kuvaa eri hoitotyön asiantuntijoiden toimintaa näyttöön perustuvassa hoitotyössä

Asiantuntijuustoimintamalli julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön -toimintasuunnitelmassa (STM 2009). Sen jälkeen mallia on kehitetty ja vuonna 2022 julkaistiin uusittu malli, joka tunnetaan nykyisin FinAME-asiantuntijuusmallina (engl. the Action Model of Expertise).

Malliin on lisätty johtamisen, kouluttajien, tutkijoiden ja hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijat. Lisäksi mallia uudistettiin tuomalla näkyviin JBI:n näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) mallin vaiheet, joissa eri asiantuntijoilla on omat painopisteensä näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) kehittämisessä ja toimeenpanossa.

FinAMEssa (ks. kuva) on kuvattu ensin johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoiden toiminta näyttöön perustuvassa hoitotyössä JBI:n mallin mukaisesti sen eri vaiheissa. Heidän toiminnassaan korostuu NPH:n edellytysten varmistaminen ja tukeminen. Seuraavaksi on kuvattu kliinisessä hoitotyössä toimivien asiantuntijoiden toiminta vastaavissa vaiheissa. He puolestaan toimivat lähempänä asiakasta ja potilasta, joten heidän toimintansa varmistaa näytön käyttöönoton ja näyttöön perustuvan toiminnan.

Erityyppisten asiantuntijoiden toiminta täydentää toisiaan tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen sekä hyödyntämisestä kertyvän uuden tiedon tuottamisen syklissä. Keskeistä on yhdistää erityyppisten asiantuntijoiden osaaminen, jolloin myös jokainen vapautuu omaan perustehtäväänsä.

Suomen Sairaanhoitajat ry perusti APN-verkoston (Advanced Practice Nursing), johon koostui eri organisaatioiden edustajia (kansallisesti laajasti eri organisaatioista: koulutusorganisaatioista, ammatti- ja potilasjärjestöistä, tutkimusyksiköistä sekä palveluorganisaatioista). Hotus on kehittänyt mallia yhteistyössä em. tahojen kanssa.

HUOM! Kyseessä ei ole urakehitysmalli, jota Suomen sairaanhoitajat ry:n asiantuntijaryhmä on kehittämässä. FinAMEssa painopiste on siinä, miten hoitotyön eri asiantuntijoiden toiminta painottuu näyttöön perustuvassa hoitotyössä.