Checklistor för bedömning av forskningar (JBI)

Alla systematiska översikter omfattar en process för kritik eller bedömning av forskningsevidensen. Syftet med denna bedömning är att utvärdera en studies metodologiska kvalitet och att fastställa i vilken utsträckning en studie har tagit i beaktande möjligheten till bias i dess utformning samt vid dess utförande och analys. Alla artiklar som väljs ut för att inkluderas i den systematiska litteraturöversikten (det vill säga, de artiklar som uppfyller inklusionskriterierna som beskrivs i protokollet) måste bli föremål för noggrann bedömning av två kritiska bedömare.

Resultaten av denna bedömning kan sedan användas för att informera syntes och tolkning av resultaten av studien. JBI:s verktyg för kritisk bedömning har utvecklats av JBI och samarbetspartners och godkänts av JBI:s vetenskapliga kommitté efter omfattande referentgranskning. Översättningarna har godkänts av JBI.

CHECKLISTA FÖR ANALYTISKA TVÄRSNITTSSTUDIER

CHECKLISTA FÖR FALLKONTROLLSTUDIER

CHECKLISTA FÖR FALLBESKRIVNINGAR

CHECKLISTA FÖR FALLSERIER

CHECKLISTA FÖR KOHORTSTUDIER

CHECKLISTA FÖR STUDIER OM DIAGNOSTISK TESTNOGRANNHET

CHECKLISTA FÖR HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGAR

CHECKLISTA FÖR STUDIER SOM RAPPORTERAR UPPGIFTER OM PREVALENS

CHECKLISTA FÖR KVALITATIVA STUDIER

CHECKLISTA FÖR KVASIEXPERIMENTELLA STUDIER (ICKE-RANDOMISERADE EXPERIMENTELLA STUDIER)

CHECKLISTA FÖR RANDOMISERADE KONTROLLERADE STUDIER

CHECKLISTA FÖR SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER OCH FORSKNINGSSYNTESER

CHECKLISTA FÖR TEXTARTIKLAR OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDEN