EVIDENSBASERAD PRAKTIK

Evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att basera vård och omsorg på bästa tillgängliga kunskap. Målet med EBP är att garantera goda och trygga social- oh hälsovårdstjänster, ett likvärdigt bemötande samt korrekt resursallokering.