Evidenstips®

Vad är Evidenstips®?

Evidenstips är en sammanfattning av en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att sammanfatta forskningsuppgifter i ett mer användarvänligt format. Syftet är också att sprida sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter för att gynna både yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt medborgare.

Evidenstipsen är i första hand ämnade åt yrkespersoner inom social- och hälsovårdens serviceorganisationer. Evidenstipsen finns fritt tillgängliga för alla på Hotus webbplats.

 

Evidenstips® år 2022

Evidenstips® år 2021

Hur vanligt förekommande är arbetsutmattning hos yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som arbetar med palliativ vård?

Hurdana upplevelser hade klienter som behöver många hälsotjänster av mötet med yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården?

Hur syns effekterna av en tidigarelagd hemrehabilitering av strokepatienter på individ- och samhällsnivå?

Hur bidrar jag till en trygg sovmiljö för babyn?

Hur upplevde patienterna och hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade personal patienternas deltagande i iaktagande av handhygien?

Vilka faktorer påverkar hur äldres rörelseförmåga upprätthålls och återställs inom sjukhusvården?

Har exponeringsterapi för virtuell verklighet (VRET) bättre effekt på sociala ångeststörningar än konventionell behandling?

Hur känner jag igen att en demenssjuk äldre person blir illa behandlad i boende och eller vårdmiljön?

Hur kan man minska sittandet under arbetstid?

Vilka faktorer som berör de äldres sociala behov i tjänster som riktar sig till dem bör man ta i beaktande?

Vilka erfarenheter har sjukskötare av peroral läkemedelsbehandling hos patienter som har sväljningssvårigheter?

Har massage av bröst påverkan på ammande kvinnors amningsproblem?

Hurdana interventioner minskar på den yrkesmässiga stressen och utmattningen hos personal vid akutmottagningar?

Lågflödessyrgastillskott för vuxna patienter: Syrgasbefuktningens betydelse?

Hur kan nyutexaminerade sjukskötares övergångsskede till arbetslivet stödjas?

 

Evidenstips® år 2020

Kan man inverka på mental hälsa och blodtryck med naturrelaterade metoder?

Får närstående till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom handledning och stöd för egenvård av sjukdomen? – Erfarenheter och förväntningar hos närstående till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Vilka faktorer är kopplade till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och till att de stannar i sitt arbete?

Vilka effekter har mindfulnessövningar på arbetsrelaterad stress som sjukskötare upplever?

Förbättrar motion sömnkvaliteten hos personer med psykiska störningar?

Vad skall beaktas vid handledning av föräldrar angående behandling av barnets astma?

Vilka effekter har ekonomiska kriser på behovet av mentalvårdstjänster och användningen av dem?

Kan urinvägsinfektioner förebyggas med tranbärsprodukter?

Genom hurdana teknologiska lösningar kan äldre personers ensamhet, sociala isolering och fysiska aktivitet påverkas?

Hur kan man genom vårdarbete som främjar rehabilitering påverka användningen av tjänster och kostnader?

Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso och sjukvården?

Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande?

Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?

Är acceptans- och dedikations terapi (ACT) en effektiv metod för behandling av depression?

Vilka faktorer är betydelsefulla i den preoperativa vården av patienter med höftfraktur?