Evidenstips®

Vad är Evidenstips®?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form. Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom social- och hälsovården, men även för medborgarna.

Evidenstipsen utarbetas i första hand i social- och hälsovårdens serviceorganisationer för att yrkespersoner som arbetar med olika uppgifter ska kunna dra nytta av tipsen, men Evidenstipsen publiceras tillgängliga och fria för alla att läsa på Hoitotyön tutkimussäätiös (Hotus) webbplats (på finska).

Evidenstips® år 2020

Kan man inverka på mental hälsa och blodtryck med naturrelaterade metoder?

Får närstående till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom handledning och stöd för egenvård av sjukdomen? – Erfarenheter och förväntningar hos närstående till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Vilka faktorer är kopplade till sjukskötarnas arbetstillfredsställelse och till att de stannar i sitt arbete?

Vilka effekter har mindfulnessövningar på arbetsrelaterad stress som sjukskötare upplever?

Förbättrar motion sömnkvaliteten hos personer med psykiska störningar?

Vad skall beaktas vid handledning av föräldrar angående behandling av barnets astma?

Vilka effekter har ekonomiska kriser på behovet av mentalvårdstjänster och användningen av dem?

Kan urinvägsinfektioner förebyggas med tranbärsprodukter?

Genom hurdana teknologiska lösningar kan äldre personers ensamhet, sociala isolering och fysiska aktivitet påverkas?

Hur kan man genom vårdarbete som främjar rehabilitering påverka användningen av tjänster och kostnader?

Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso och sjukvården?

Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande?

Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?

Är acceptans- och dedikations terapi (ACT) en effektiv metod för behandling av depression?

Vilka faktorer är betydelsefulla i den preoperativa vården av patienter med höftfraktur?