Hotus-hoitosuosituksiin® tai Näyttövinkkeihin® viittaaminen

Kansallisten, näyttöön perustuvien hoitosuositusten tarkoituksena on tukea terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa potilaan hoitotyössä.

Hoitosuositusten linkittäminen verkkosivuille
Hoitotyön tutkimussäätiön sivuilla olevia Hotus-hoitosuosituksia saa linkittää asianmukaisesti myös muille sivustoille. Suositusta ei saa kopioida organisaatioiden tai yksityishenkilöiden omille sivuille.

Hoitosuositusten lainaaminen ja niihin viittaaminen
Hoitosuosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava:

 • Kotisivun Internet-osoitteen tulee näkyä kaikissa uudelleenjulkaisuissa muodossa www.hotus.fi
 • Viittaaminen ylä- tai alaindeksinä on mahdollista hyvän tavan mukaisesti muun tekstin osana.
 • Tekstiviitteessä: Hotus-hoitosuositus 2020 tai Näyttövinkki 2021
 • Kirjallisuusluettelossa: Hotus-hoitosuositus. 2020. Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Hoitotyön tutkimussäätiön asettama työryhmä: Palonen M, Kariniemi K, Peltola P, Pesonen H-M, Rantanen A & Siira H. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. (viitattu pvm.kk.vuosi). Saatavilla https://www.hotus.fi/hoitosuositukset/– Näyttövinkki 2021. Miten aivoinfarktipotilaan varhennetun kotikuntoutuksen vaikutukset näkyvät yksilö- ja yhteiskuntatasolla? Kirjoittajat: Konttila J, Jarva E & Saarela K-M. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. (viitattu pvm.kk.vuosi). Saatavilla: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/

Taulukkoa tai kuviota lainatessa tulee niiden näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla.

Lainauksissa tulee aina viitata suosituksen viimeisimpään (päivitettyyn) versioon, joka löytyy kotisivuiltamme https://www.hotus.fi/hoitosuositukset/

Samat viittausohjeet ovat käytössä myös ruotsin- ja englanninkielisissä julkaisuissa.

 • Reference in a text: Nursing Research Foundation, 2022.
 • In a list of references: Nursing Research Foundation, 2022. Identification of risk circumstances of child maltreatment in families – clinical practice guideline. Working group set up by Nursing Research Foundation: Paavilainen E, Rantanen H, Flinck A, Lettoniemi J & Siiki M. Helsinki. Nursing Research Foundation  (referred xx.xx.20xx) Available online at: www.hotus.fi

When quoting a table or diagram, they must be entirely visible and the source given underneath the quotation.

Quotations must always refer to the latest updated versions at our website on www.hotus.fi.

Hoitosuosituksen tekstin lainaaminen muihin julkaisuihin

 • Hoitosuositusten tekstistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lähde mainiten.
 • Yksittäisiä lauseita, taulukoita tms. ei saa irrottaa asiayhteydestään.
 • Lähdeviittauksen ohjeet on esitetty kohdassa tieteellinen toiminta.
 • Suosituksista tehtyjä tiivistelmiä koskevat samat lähdeviitesäännöt.

Suositusten käyttäminen terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksissa ja hoitotyön kehittämisessä

 • Suosituksia voi käyttää vapaasti koulutuksissa ja hoitotyön kehittämisessä.
 • Suosituksia saa monistaa ja sisältöä esitellä, mutta sitä ei saa muokata.
 • Lähde tulee mainita ja lähdeviittaukset tulee olla asianmukaiset.