Hoitosuositusaiheen ehdottaminen ja hyväksyminen

Hoitosuositusaiheen ehdottaminen

Hoitosuosituksen laadintaprosessi käynnistyy, kun Hotus vastaanottaa aihe-ehdotuksen. Ehdotuksen hoitosuosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi voi tehdä keskitetyn Ehdota aihetta -palvelun (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) avulla.  Palvelun tarjoavat yhteistyössä:

  • Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito –toimitus
  • Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko
  • Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA.

Hoitosuositusehdotuksen voi tehdä myös suoraan Hotuksen kotisivujen kautta täyttämällä ”Ehdota aihetta” -lomakkeen (www.hotus.fi). Samalla lomakkeella voi ehdottaa aiheita myös Näyttövinkkien ja järjestelmällisten katsausten laadintaan. Myös Suomen JBI-yhteistyökeskuksen ja Hotuksen neuvottelukunnan jäsenet välittävät tietoa tarvittavista hoitosuosituksista.

Kaikki saapuneet aihe-ehdotukset käsitellään Suositusten koordinointiryhmässä (Suko). Tehdyistä päätöksistä ilmoitetaan aiheen ehdottajille ja päätökset julkaistaan myös Hotuksen kotisivuilla.

Hoitosuositusaiheen hyväksyminen

Suositusten koordinointiryhmä (Suko)

Hotus on nimennyt suositusten koordinointiryhmän (9-10 jäsentä), johon kuuluvat Hotuksen tutkimusjohtaja ja tutkijat sekä neljä asiantuntijaa seuraavilta yhteistyötahoilta: perusterveydenhuolto, erikoisairaanhoito, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Sukon jäsenten toimintakausi on kolme vuotta kerrallaan.

Sukon tehtävät suositusten laadintaprosessin eri vaiheissa on esitetty taulukossa (Taulukko 1). Suko kokoontuu neljä kertaa vuodessa (helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa).  Sukon jäsenet, kokousten päivämäärät ja Sukolle käsiteltäväksi toimitettavien aineistojen (esim. hoitosuositussuunnitelmat) viimeiset jättöpäivämäärät löytyvät Hotuksen internetsivuilta (www.hotus.fi, hoitosuositusten laadinta -alasivu).

Suositustyön käynnistämisestä ja suositustyöryhmän koolle kutsumisesta päättää Suko.  Hoitosuositusaiheen hyväksymisessä huomioidaan käytettävissä olevien resurssien lisäksi seuraavat kriteerit (pohjautuen SIGN, 2015):

  • Terveydenhuollon käytännössä havaitut erot hoidon lopputuloksissa tai perusteettomat eroavuudet toiminnassa.
  • Sairaudet tai tilanteet, joissa vaikuttava hoitomenetelmä on tunnistettu, ja jonka oireita voidaan lievittää tai sairastuvuutta tai kuolleisuutta voidaan vähentää.
  • Hoitotyön kannalta merkittävät sairaudet tai hoitomenetelmät, jotka aiheuttavat terveysriskin tai merkittäviä kustannuksia hoitoa tarvitsevalle tai yhteiskunnalle.
  • Kansallisesti tärkeiksi priorisoidut aiheet.
  • Käytännön hoitotyössä koettu tarve suositukselle, joka on tunnistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai kansalaisen (potilas/asiakas, omainen) toimesta.

Taulukko 1. Sukon tehtävät hoitosuosituksen laadintaprosessin eri vaiheissa

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä