Hoitosuositussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

Suositustyöryhmä aloittaa hoitosuositussuunnitelman laatimisen kartoittamalla aiemmin julkaistut kansalliset ja kansainväliset suositukset (Kuvio 2). Työryhmä tekee alustavia tiedonhakuja saadakseen yleiskuvan siitä, minkälaista tutkimustietoa aiheesta on saatavilla ja missä määrin esimerkiksi järjestelmällisiä katsauksia on käytettävissä. Tässä vaiheessa ei vielä tehdä järjestelmällistä tiedonhakua informaatikon avustuksella, vaan informaatikko tekee haut vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Kuvio 2. Hoitosuositussuunnitelman laatimisen vaiheet

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä

Aikaisemmat hoitosuositukset

Työryhmän tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan aiemmin julkaistuja hoitosuosituksia, joita työryhmä voi etsiä eri tietokannoista. Aiheesta riippuen on tarkistettava myös muut mahdolliset hoitosuosituksia ja terveydenhuollon menetelmien arviointeja tuottavien toimijoiden tietokannat tai internetsivut. Maininta suositusten etsimisestä ja haun tuloksista kirjataan suositussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös, jos soveltuvia suosituksia ei löydy.

Jos aiheesta löytyy jo aiemmin julkaistuja hoitosuosituksia, työryhmä arvioi onko suositus tai suositukset sisällöltään hyödynnettävissä. Jos sisältö vastaa kokonaan tai osittain suositus-työn tavoitetta, arvioidaan kyseinen suositus tai suositukset AGREE Trustin AGREE II -työkalun avulla. AGREE -arvioinnin tekee kaksi arvioitsijaa itsenäisesti. Mikäli jokin arvioiduista hoitosuosituksista tai sen suosituslauseista voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan, työryhmän puheenjohtaja pyytää yhteistyössä Hotuksen edustajan kanssa hoitosuosituksen laatijoilta luvan suosituksen hyödyntämiseen. Kun lupa on saatu, suosituksessa viitataan olemassa olevaan hoitosuositukseen. Mikäli hoitosuositus voidaan ottaa käyttöön kokonaisuudessaan, sen muokkaamisessa suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvaksi käytetään ADAPTE-työkalua. Mikäli mikään löytyneistä suosituksista tai niiden suosituslauseista ei sovellu hyödynnettäväksi, voidaan suosituksiin viitata esimerkiksi suosituksen taustaosassa hyvää lähdeviitetapaa noudattaen.

Suositussuunnitelman laatiminen

Suositussuunnitelma laaditaan erilliseen suunnitelmapohjaan, jossa on ohjeistukset eri osioiden sisällöistä. Suunnitelmassa korostuvat erityisesti suosituksen rajaus sekä tutkimuskysymysten, mukaanotto- ja poissulkukriteereiden määrittäminen, tiedonhakujen ja hoitosuositusprosessin aikataulun suunnittelu. Suositustyöryhmä lähettää valmiin suunnitelman arvioitavaksi Sukolle vähintään viikkoa ennen Sukon kokousta oman mentorinsa kautta (Sukon kokousten päivämäärät ja aineiston viimeiset jättöpäivämäärät löydät Hotuksen internetsivuilta hoitosuositusten laadinta -alasivulta). Suunnitelma käsitellään Sukon kokouksessa, jonka jälkeen työryhmän mentori toimittaa kootut kommentit ja mahdolliset korjausehdotukset suositustyöryhmälle. Työryhmä muokkaa suunnitelmaa kommenttien perusteella ja toimittaa pyydettäessä korjatun version Sukolle tarkistettavaksi. Suosituksen valmistumisen tavoiteaika on kaksi vuotta suunnitelman hyväksymisestä. Suosituksen päivityksen tavoiteaika on yksi vuosi.