Hoitosuositussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

Suositustyöryhmä aloittaa hoitosuositussuunnitelman laatimisen kartoittamalla aiemmin julkaistut kansalliset ja kansainväliset suositukset (Kuvio 2). Työryhmä tekee alustavia tiedonhakuja saadakseen yleiskuvan siitä, minkälaista tutkimustietoa aiheesta on saatavilla ja missä määrin esimerkiksi järjestelmällisiä katsauksia on käytettävissä. Tässä vaiheessa ei vielä tehdä järjestelmällistä tiedonhakua informaatikon avustuksella, vaan informaatikko tekee haut vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Kuvio 2. Hoitosuositussuunnitelman laatimisen vaiheet

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä

Aikaisemmat hoitosuositukset

Työryhmän tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan aiemmin julkaistuja hoitosuosituksia, joita työryhmä voi etsiä eri tietokannoista (Liite 1 ja liite 2). Aiheesta riippuen on tarkistettava myös muut mahdolliset hoitosuosituksia ja terveydenhuollon menetelmien arviointeja tuottavien toimijoiden tietokannat. Jos työryhmä löytää aiheesta jo aiemmin julkaistun hoitosuosituksen, työryhmän puheenjohtaja pyytää yhteistyössä Hotuksen edustajan kanssa hoitosuosituksen laatijoilta luvan suosituksen hyödyntämiseen. Kun lupa on saatu, suosituksessa viitataan olemassa olevaan hoitosuositukseen. Hoitosuosituksen laadunarvioinnissa käytetään AGREE Trustin AGREE II –työkalua (AGREE II http://www.agreetrust.org/). Mikäli hoitosuositus voidaan ottaa käyttöön kokonaisuudessaan, sen muokkaamisessa suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvaksi käytetään ADAPTE-työkalua (The ADAPTE Collaboration, 2009).

Suositussuunnitelman laatiminen

Hoitosuositussuunnitelma laaditaan erilliseen suunnitelmapohjaan, jossa on ohjeistukset eri osioiden sisällöistä. Suunnitelmassa korostuvat erityisesti suosituksen rajaus sekä tutkimuskysymysten, tiedonhakujen ja hoitosuositusprosessin aikataulun suunnittelu. Suositustyöryhmä lähettää valmiin suunnitelman arvioitavaksi Sukolle. Suunnitelma käsitellään Sukon kokouksessa, jonka jälkeen kokouksen sihteeri tai kyseisen työryhmän mentori toimittaa kootut kommentit ja mahdolliset korjausehdotukset suositustyöryhmälle. Työryhmä muokkaa suunnitelmaa kommenttien perusteella ja pyydettäessä toimittaa korjatun version Sukolle tarkistettavaksi. Suosituksen valmistumisen tavoiteaika on kaksi vuotta suunnitelman hyväksymisestä.