Hotus säätiönä

Säätiön tarkoitus ja perustehtävä

Hoitotyön tutkimussäätiöllä (Hotus) on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä sekä tutkimusnäytön välittäjänä hoitotyössä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Hotus kokoaa, arvioi ja tiivistää tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon. Säätiön tehtävä on toiminnallinen, joten kyseessä ei ole apurahoja jakava säätiö.

Hotuksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat terveys, oikeudenmukaisuus, totuus, luottamus ja asiantuntijuus.

Hotus edistää erityisesti hoitotieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset.

Hotuksen perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.

Toiminnassa huomioidaan terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Siinä painottuvat tutkimustiedon tuottaminen ja tiivistäminen sekä tutkimustiedon käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen. Lisäksi Hotus tukee näytön käyttöönottoa ja näyttöön perustuvan toiminnan arviointia. Tutkimustiedon käyttöönotto nähdään ensisijaisesti palvelu- ja koulutusjärjestelmien tehtävänä.

Perustehtävän toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten terveystieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Hoitotyön tutkimussäätiö toimii useissa kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Yhteistyön tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa hanketoiminnan, koulutuksen ja hoitosuositusten laadinnan avulla.

Hallitus

Hallituksen jäsenet vuosille 2018 – 2021:

Hallituksen puheenjohtaja:

Kyngäs Helvi, dosentti (professori, Oulun yliopisto; sivuvirkainen ylihoitaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

Hallituksen varapuheenjohtaja: Hahtela Nina, hallituksen varapuheenjohtaja, TtT (puheenjohtaja, Suomen sairaanhoitajaliitto ry)

Muut hallituksen jäsenet:

Heikkilä Asta, TtT (arviointiylihoitaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri)

Koivisto Taru, (johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö)

Laitinen-Pesola Jaana, THM

Suhonen Riitta, dosentti (professori, Turun yliopisto; sivuvirkainen ylihoitaja VSSHP/Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala)

Surakka Tiina, TtT (toimitusjohtaja, Pirte työterveys ja lääkärikeskus)

Hallituksen sihteeri:

Lagus Elina, hallintoassistentti (Hoitotyön tutkimussäätiö sr)

Kansainvälinen yhteistyö

Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus) toimii kahden kansainvälisen yhteistyökeskuksen isäntäorganisaationa.

Säätiö jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen aloittamaa yhteistyötä WHO:n kanssa ylläpitämällä sen yhteistyökeskusta: WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (eng. WHO Collaborating Centre for Nursing).

Säätiö aloitti yhteistyön australialaisen näyttöön perustuvan keskeisen toimijan Joanna Briggs Instituutin (nykyään JBI) kanssa vuonna 2010. Säätiön yhteydessä toimii Suomen JBI yhteistyökeskus: Finnish Centre for Evidence-based Health Care: JBI Centre of Excellence