Hotus-vårdrekommendation®: Munvård för patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede

Publicerad på finska 2022

Munhälsa är en viktig del av människans övergripande hälsa och goda livskvalitet. En frisk mun är en viktig förutsättning för välbefinnande. Tand- och munsjukdomar är vanliga och de vanligaste av dem är kroniska inflammationssjukdomar eller infektionssjukdomar som de också kallas. Tand- och munsjukdomar är i huvudsak symptomfria eller lågsymptomatiska, vilket innebär att de kan framskrida obemärkt. Obehandlade eller långt framskridna mun- och tandinfektioner utgör förutom skada för individen även en risk för personens allmänna hälsa och orsakar förutom en vårdbelastning, även ekonomiska och folkhälsomässiga effekter. En god munhälsa betonas också i synnerhet bland patienter som lider av svåra allmänsjukdomar och hos vilka det är av yttersta vikt att vårda muninfektioner.

Omvårdnad av munhälsan betonas även hos patienter inom palliativ vård och vård i livets slutskede, som en del av god livskvalitet och välbefinnande. Många sjukdomar, såsom neurologiska sjukdomar eller cancer-, minnes-, hjärt-, lung-, lever- och njursjukdomar, orsakar ett behov av palliativ vård då de är långt framskridna. I Finland behövs palliativ vård i livets slutskede årligen av uppskattningsvis minst 30 000 personer, varav cirka hälften inom vård i livets slutskede.

För att den palliativa vården och vården i livets slutskede av en obotligt sjuk patient ska vara allomfattande, av hög kvalitet och genomförs i enlighet med rekommendationen, finns det skäl att mer systematiskt än tidigare fästa uppmärksamhet vid kompetensen inom och hanteringen av munhälsovården. På detta behov svarar för sin del Hotus-vårdrekommendationen® gällande munvård för patienter inom palliativ vård och vård i livets slutskede.

Hotus-vårdrekommendation®: Munvård för patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede