Jenni Konttilan väitöstutkimuksessa rakennettu hypoteettinen malli kuvaa työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä

Ylpeänä kerromme, että Hotuksen tutkija Jenni Konttila teki väitöskirjan vaietusta ja vähän tutkitusta aiheesta

Hotuksen tutkija Jenni Konttila

Tutkiija, TtM Jenni Konttilan väitöstutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa hypoteettinen malli kuvaamaan työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä näihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää ja validoida mittari väkivallan ilmenemisen arviointiin psykiatrisessa hoitotyössä. Väitöskirja tarkastetaan 11.12.2020 klo 12 Oulun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimus osoitti, että psykiatrisessa avohoidossa ilmenevä väkivalta on kompleksinen ilmiö ja että siellä työskentelevät sairaanhoitajat (n = 181) kohtaavat useimmiten potilaiden taholta tulevaa psyykkistä väkivaltaa mutta myös työyhteisön sisäistä väkivaltaa ja häirintää. Psyykkisen väkivallan seurauksina raportoitiin uupumusta, tunteita henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Työhyvinvointi arvioitiin pääosin hyväksi, ja suurin kritiikki kohdistui vuorovaikutukseen lähijohtajan kanssa ja lähijohtajalta saadun tuen puutteeseen sekä organisaation tapaan huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista. Organisaation arvot arvioitiin jossain määrin ristiriitaisiksi omien arvojen kanssa. Väkivallan kohtaamisesta aiheutuvat psyykkiset oireet muodostuivat yksilöllisesti erilaisten taustatekijöiden vaikutuksesta. Kohdatusta väkivallasta erityisesti häirintä oli yhteydessä useisiin erilaisiin psyykkisiin oireisiin. Lisäksi työkokemus oli yhteydessä kohdatusta väkivallasta aiheutuneisiin seurauksiin ja arvioituun työhyvinvointiin. Lopuksi tutkimuksen tulosten, aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella rakennettiin hypoteettinen malli, jonka pääkäsitteet ovat taustatekijät, väkivalta, oireet ja työhyvinvointi.

Tutkimustuloksiin perustuen käytännön hoitotyössä väkivalta tulee ymmärtää organisaatioissa systeemisenä ilmiönä, jonka ilmenemiseen ja seurauksiin vaikuttavat erilaiset tekijät. Lisäksi fyysisen työympäristön turvaamisen lisäksi psyykkisen ja sosiaalisen työympäristön turvallisuus tulee huomioida työpaikoilla, sillä psyykkisen ja sosiaalisen työturvallisuuden vaarantuminen on iso riski työntekijän työhyvinvoinnille. Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen työympäristö mahdollistaa laadukkaan hoitotyön toteuttamisen. Työpaikoilla tulee huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on riittävä ammatillinen valmius ja asianmukainen koulutus kohdata väkivaltaisesti käyttäytyvä potilas. Työntekijän kohdatessa työssään työpaikkaväkivaltaa, tulee työntekijälle tarjota riittävästi tarpeenmukaista, yksilöllistä tukea.  Esimiehillä tulee olla riittävät valmiudet puuttua työyhteisön sisäisiin ristiriitatilanteisiin ja työyhteisön sisäiseen väkivaltaan. Lähijohtamisen lähtökohtana tulee olla avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, eikä johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin tekijänä tule sivuuttaa. Tämä tärkeä aihe on nostettu hienosti Kalevassa (uutinen on maksumuurin takana) linkki uutiseen

Tuskin maltamme odottaa, että pääsemme tutustumaan Jennin väitöstutkimukseen kokonaisuudessaan. Toivotamme kollegallemme Jennille onnea väitökseen!

 

Seuraa ja tykkää meistä: