Muistava-hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Muistava-työkalujen kehittäminen etenee

Tiedote 19.6.2019

Muistava-hankkeen puheeksi oton työkalujen kehittämiseen liittyvät osallistavat työpajat on saatu päätökseen. Hankkeen toimijat kiersivät kevään aikana Turussa, Tampereella ja Oulussa ja ideoivat työkaluja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Työpajat olivat innostavat ja niistä jäi käteen paljon hyviä ideoita. Näiden ideoiden pohjalta on laadittu tarkemmat suunnitelmat muistisairautta sairastavalle tarkoitetusta asumisen suunnitteluun liittyvästä työkalusta sekä muistisairaan omaisille, läheisille ja ammattilaisille suunnatusta puheeksi oton työkalusta. Näistä kummastakin on parhaillaan kommentointikierrokset käynnissä ja kesän jälkeen työkalujen työstämistä jatketaan palautteiden pohjalta. Syksyllä käynnistyy myös työkalujen ensimmäiset testaukset.

Tässä kohtaa haluamme kiittää kaikkia työpajoissa ja työkalujen kommentoinnissa mukana olleita ja toivottaa aurinkoista kesää kaikille!

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella

Tiedote 18.2.2019

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin 18.2.2019 Tampereella. Osallistavassa työpajassa oli mukana monia eri toimijoita, myös Muistiaktiivi Jouni Rasi (kuvassa oikealla) Pirkanmaan Muistiyhdistyksestä ja kokemustoimija Petri Lampinen Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä.

Tällä hetkellä muistisairautta sairastavien asuinmuotoon liittyvien kysymysten puheeksi ottamisessa on kirjavuutta ja osa muistisairaista ja läheisistä jää ilman tukea. Muistava-hanke ja sen työpajat ovat tärkeitä asian eteenpäin viemiseksi ja eri näkökulmien esille tuomiseksi.” toteavat herrat yhteen ääneen.

Kiitos Jounille, Petrille ja kaikille muille työpajaan osallistuneille!

Seuraavaksi Muistava-työkalua työstetäänkin Oulussa 18.3.2019.

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Muistiliiton yhteisen Muistava-hankkeen työpajat ovat käynnistyneet: Terveisiä Turusta ensimmäisestä Muistava-työpajasta!

Tiedote 7.2.2019
Hankkeessa kehitetään valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tukityökalu, joka auttaa muistisairasta henkilöä ilmaisemaan oman tahtonsa ja suunnittelemaan omaa tulevaa asuinmuotoaan silloin, kun hän siihen sairautensa puolesta vielä kykenee. Hotuksen tutkija, TtT, Heidi Parisod kertoo, että työkalua kehitetään yhdessä kaikkien tahojen kanssa.

Muistava-hanke vastaa muistisairaan asuinmuodon puheeksi ottamisen haasteeseen

Tiedote 4.2.2019

Ikäihmisten ja muistisairaiden pitkäaikaishoito on puhuttanut viime aikoina pitkäaikaishoidossa ilmenneiden puutteiden ja laiminlyöntien vuoksi. Tämä on herättänyt huolta etenkin muistisairaiden ja heidän omaistensa keskuudessa, sillä nykyisellään muistisairaan turvalliseen ja mielekkääseen asumiseen liittyvät kysymykset otetaan usein puheeksi liian myöhään, jolloin heidän mahdollisuutensa vaikuttaa muistisairaan asumispaikkaan ovat vähäiset. Hoitotyön tutkimussäätiön ja Muistiliiton yhteisessä Muistava-hankkeessa kehitetään ratkaisuja muistisairaan asuinmuotoon liittyvien kysymysten oikea-aikaiseen puheeksi ottamiseen yhdessä muistisairaiden, heidän omaistensa, ammattilaisten, vapaaehtoistoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan

Muistava-hanke mukana HTTS 2018 – konferenssissa 26-27.9 2018 Vaasassa

Tiedote 27.9.2018

XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssin tavoitteena on luoda katsaus hoitotieteeseen, hoitotieteelliseen tutkimukseen ja tulevaisuuden visioihin, pohtia potilaskeskeisyyden merkitystä hoitotieteessä sekä edistää tieteenalan ja käytännön yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista.

Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan posteriimme!

Hotuksen ja Muistiliiton yhteisen STEA-rahoitteisen Muistava -hankkeen kuulumisia Muistikonferenssissa

Tiedote 21.8.2018

Kesä lähenee loppuaan ja syksyn myötä pääsemme etenemään STEA-rahoitteisessa Muistava-hankkeessamme seuraavaan mielenkiintoisen vaiheeseen. Kesän aikana olemme saaneet rikkaan aineistomme ensimmäisen analyysikierroksen jo loppusuoralle ja pian pääsemme raportoimaan mielenkiintoisista tuloksistamme. Alustavia tuloksia pääset kuulemaan mm. Muistiliiton 13.-14.11.2018 Helsingissä järjestämässä Muistikonferenssissa.

Kiitos kaikille Hotuksen ja Muistiliiton yhteisen STEA-rahoitteisen Ota puheeksi -hankkeen kyselyyn osallistuneille!

Tiedote 4.6.2018

Saimme kyselyyn runsaasti vastauksia. Näiden, hankkeessa toteutettavien haastattelujen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun kyselyn vastausten pohjalta on hyvä lähteä työstämään hankkeessa kehitettävää puheeksioton työkalua. Hankkeen loppuvuosi 2018 kuluu vielä aineistonkeruun ja analyysin parissa. Vuonna 2019 jatkammekin työkalun kehittämistyössä ja siihen liittyvissä työpajoissa. Tiedotamme näistä ja kyselyn tuloksista lisää myöhemmin.

Toivotamme nyt hankkeen toimijoiden puolesta hyvää kesää kaikille!

#otapuheeksi #riittävänajoissa

Ota muutto puheeksi – riittävän ajoissa

Blogiteksti Muistiliiton blogissa 4.5.2018

Koti nähdään usein parhaana paikkana asua, ja tätä asumismuotoa pyritään tukemaan monin tavoin. Kotona asuminen voi kuitenkin olla muistisairauden edetessä turvatonta, ja kodista voi muodostua muistisairaalle tyhjiö, jossa hänen ainoat sosiaaliset kontaktinsa liittyvät kotihoidon käynteihin. Onko tämä sitä, mitä muistisairas itse oikeasti haluaisi?

Lue blogiteksti kokonaisuudessaan täältä

Muistava-hankkeessa kehitetään työkalua muistisairaan henkilön muuton tarpeen puheeksi ottamisen tueksi

Tiedote 19.3.2018
Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Muistava -hanketta (2018-2020). Hankkeessa kehitetään työkalua, jonka tarkoitus on auttaa ottamaan muistisairaan henkilön muuton tarve ympärivuorokautisen hoivan piiriin puheeksi riittävän ajoissa muistisairaan itsensä ja häntä hoitavien tahojen kanssa.
Pyydämme nyt muistisairautta sairastavia, muistisairaan omaisia, läheisiä ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osallistumaan työkalun kehittämiseen ja vastaamaan aihetta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 31.5.2018 saakka.
Hyödynnämme kyselyn vastauksia myös Hotuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvaamme muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa.
Lisätietoja: Heidi Parisod ja Hannele Siltanen, Hotus

Jokaisella muistisairaalla on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään

Tiedote 20.2.2018

Suomessa on arviolta 200 000 muistisairauksia sairastavaa (Muistisairaudet*: Käypä hoito -suositus, 2017), joista jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään. Koti on muistisairaalle oikea asuinpaikka niin kauan kuin se on hänen tahtonsa mukaista ja vastaa hänen tarpeisiinsa, mutta sairauden edetessä koti voi muuttua muistisairaalle turvattomaksi ympäristöksi. Ympärivuorokautisen hoivapalvelun piiriin tapahtuvan oikea-aikaisen muuton tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto voivat olla haastavia.

Hotus on aloittanut Muistiliiton kanssa yhteisen STEA:n rahoittaman hankkeen (2018–2020), jonka tavoitteena on edistää muistisairaan hyvän ja turvallisen hoidon toteutumista. Hankkeessa laaditaan yhdessä muistisairaiden, heidän omaistensa ja muiden sidosryhmien kanssa työkalu, joka auttaa arvioimaan, milloin keskustelu muutosta ympärivuorokautisten hoivapalveluiden piiriin on hyvä aloittaa. Hankkeessa myös luodaan toimintamalli työkalun valtakunnalliseen käyttöönottoon.

*Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 19.2.2018).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

OTA YHTEYTTÄ:

Tutkija Heidi Parisod
Puh: +358 44 529 0037
heidi.parisod(at)hotus.fi

Tutkija Hannele Siltanen
Puh: +358 50 527 7433
hannele.siltanen(at)hotus.fi