Näytönasteen määrittäminen

Näytönaste määräytyy näytönastekatsauksen perusteella. Näytönasteen määrityksessä huo-mioidaan kaikkien kyseistä tulosta tarkastelevien tutkimusten määrä, tulosten yhdenmukaisuus, tutkimusten näytön vahvuudet (eli tutkimusasetelmat suhteessa tutkimuskysymykseen), tutkimusten metodinen laatu (JBI tarkastuslistat) sekä sovellettavuus.

Hoitosuosituksen suosituslauseet rakentuvat kahdesta osasta. Suosituslauseen alkuosa antaa hoitosuositusta käyttävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle toimintaohjeen ja näytönaste-katsaukseen perustuvan loppuosan väittämä kertoo sen, mikä on suosituslauseen perusteluksi löydetyn tutkimusnäytön näytönaste (A–D) (taulukko 7). Näytönastetta määrittäessä, tarkastelkaa tutkimustuloksia esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

Näytönastetta määrittäessäsi tarkastele tutkimustuloksia esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

1.Näytön vahvuus

 • Mikä on alkuperäistutkimusten tutkimusasetelma suhteessa tutkimuksessa tarkasteltuun näkökulmaan?
  • meta-analyysi ja metasynteesi edustavat vahvinta näyttöä. HUOM: jos alkuperäistutkimusten laatu on ollut heikkoa, on se otettava huomioon näytönastetta asetettaessa. Vaikka järjestelmällinen katsaus olisi sinällään hyvin toteutettu, alkuperäistutkimusten heikko laatu alentaa näytönastetta.
  • vaikutus/vaikuttavuus: RCT vahvin tutkimusasetelma (ks. liite: Näytön vahvuus vaikuttavuudelle)
  • merkitys/merkityksellisyys: laadullinen tutkimus vahvinta (ks. liite: Näytön vahvuus merkitsevyydelle)

2. Tutkimusten menetelmällinen laatu

 • Katsausten ja tutkimusten laadunarvioinnin tulokset: onko harhan riskiä?

3. Tutkimustulosten yhteneväisyys tai epäyhtenäisyys

 • Näytön määrä; löytyykö järjestelmällistä katsausta, mikä on tutkimusten/tutkimuksen otoskoko jne.?
 • Ovatko tutkimustulokset yhdensuuntaisia vai keskenään ristiriitaisia?
 • Onko tutkimuksissa tullut esiin mahdollisia sivu- tai haittavaikutuksia?

4. Sovellettavuus

 • Ovatko tutkimustulokset sovellettavissa suosituksen kohderyhmänä olevalle ryhmälle esim. muistisairaille?
 • Voidaanko tutkimustuloksia soveltaa vain tiettyyn osaan tutkimuskohteena olleista?
 • Ovatko tutkimustulokset sovellettavissa esim. suomalaiseen väestöön tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon?

Kuinka muodostat suosituslauseen? Lue lisää

Palaa näytönastekatsausten laadintaan tästä

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä

Taulukko 7. Perusteet näytönasteen määritykselle (mukaillen Schünemann ym. 2013 ja Käypä hoito 2016 a-b).