Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tarkoituksena on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan velvoite perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sitovaan lainsäädäntöön (1-3)  ja eettisiin ohjeisiin (4).

NPT todentuu hoitotyön käytännössä hoitotyöntekijöiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden päätöksenteossa. Organisaation näyttöön perustuvat yhtenäiset käytännöt ovat tukena hoitotyöntekijän päätöksenteolle. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon prosessi mahdollistaa näytön tuottamisen, tiivistämisen, levittämisen ja sen käyttöönoton hoitotyössä.

Lähteet:

1 Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 §)

2 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

3 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

4 ETENE 2001. Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Saatavissa Etenen www-sivuilta.

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli (Jordan ym. 2016). Kuvion julkaisulupa: JBI 25.10.2018

Sanastoa

Näyttö = Näytöllä tarkoitetaan luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa tai sen puuttuessa asiantuntijoiden yhteisymmärrystä asiasta.

Näyttöön perustuva toiminta = Näytön harkittua käyttöä potilaan tai asiakkaan terveyden edistämistä, hoitoa ja kuntoutusta koskevassa päätöksenteossa.

Hotus-hoitosuositus® = tutkimusnäyttöön perustuva, asiantuntijoiden laatima suositus hoitotyössä ja laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ja käytäntöjen vaikuttavuudesta, merkityksellisyydestä, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Yhtenäinen käytäntö = Tietyn hoidon tai palvelukokonaisuuden määrittelyä tutkimustietoa hyödyntäen yhdenmukaiseksi niin, että kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa tai palvelua asuin- tai asiointipaikasta riippumatta.

Näytön vakiinnuttaminen = Yhtenäisen käytännön kehittämisen ja käyttöönoton jälkeen tavoitteena saada pysyviä muutoksia toimintaan eli sulauttaa näyttöön perustuva käytäntö yksilöiden ja ryhmien päivittäiseen työhön.

Hotuksen näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvän materiaalipankin löydät täältä