Näyttöön perustuva hoitotyö -kysely

Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) toteuttaa syksyllä 2021 kansallisen kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on arvioida näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa. Kysely on jatkoa vuonna 2018 raportoidulle Hotuksen ja Sairaanhoitajaliiton kyselylle. Tutkimuksessa kerätyn tiedon avulla tavoitteena on tunnistaa mahdollisia kehittämistarpeita näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja sitä tukevissa rakenteissa.

Tutkimuksessa näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista ja sen tukirakenteiden kehittämistarpeita arvioidaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa toimivien hoitotyöntekijöiden vastausten perusteella. Kysely on tarkoitettu kliinistä hoitotyötä tekeville (lähi- ja perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, ensihoitajat, kätilöt) ja asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville hoitotyöntekijöille. Kyselyn linkki tullaan jakamaan sähköpostitse ammattiliittojen ja -järjestöjen kautta syys-lokakuun aikana.

Täältä löydät tutkimukseen liittyvän tiedotteen henkilötietojen käsittelystä.

Baseras vården i Finland på evidens?

Stiftelsen för vårdforskning (Hotus) genomför på hösten 2021 en nationell enkätundersökning, vars syfte är att utvärdera ifall evidensbaserat vårdarbete förverkligas inom de organisationer som producerar social- och hälsovårdstjänster i Finland.  Denna enkät är en fortsättning på Hotus och Sjuksköterskeförbundets enkät som rapporterades år 2018. Målet är att med hjälp av den data som samlas in i undersökningen identifiera eventuella utvecklingsbehov i det evidensbaserade vårdarbetet och dess stödstruktur.

I undersökningen evalueras förverkligandet av evidensbaserad vård och stödstrukturernas utvecklingsbehov baserat på svar av vårdarbetare som arbetar inom social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland. Enkäten är avsedd för de som gör kliniskt vårdarbete (närvårdare, primärskötare, sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare, barnmorskor) samt vårdarbetare i expert- och chefspositioner. En länk till enkäten kommer att delas ut per e-post via fackföreningar samtförbund under september-oktober.

Här finner du information gällande behandlingen av personuppgifter i undersökningen.