Painehaavojen ehkäiseminen iäkkäillä pitkäaikaispotilailla -hanke

Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii professori Elina Haavisto, TY, hoitotieteen laitos; Satakunnan sairaanhoitopiiri

Kolmivaiheisen osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää painehaavojen ehkäisemisen ja hoidon käytännöt sekä kehittää näyttöön perustuva yhtenäinen painehaavojen ehkäisemisen interventio iäkkäiden pitkäaikaispotilaiden hoitoon sekä arvioida kehitetyn intervention vaikuttavuutta. Lisäksi tarkoituksena on kuvata näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen mallin (YHKÄ- malli) eri vaiheiden toteutuminen.

Hotus on kumppanina mukana kolmannessa osatutkimuksessa, ja osatutkimuksessa II.

Lisätietoja hankkeesta

Osatutkimus II ”Painehaavojen ehkäiseminen iäkkäillä pitkäaikaispotilailla – intervention kehittäminen ja vaikuttavuuden arvioiminen” tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön suosituksiin perustuva painehaavojen ehkäisemisen interventio sekä arvioida sen vaikuttavuutta. Hotuksen tutkija toimi yhtenä asiantuntijana kehitettäessä yhtenäistä käytäntöä eli toimintamallia näyttöön perustuvasta painehaavojen ehkäisemisestä interventioyksikössä, joka on iäkkäiden asukkaiden tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Intervention kehittäminen ja toteuttaminen ovat edenneet neljässä vaiheessa (YHKÄ-malli) yhdessä tutkijoiden ja henkilöstön kanssa:

1) nykykäytännön arviointi,

2) uuden käytännön suunnittelu,

3) uuden käytännön käyttöönotto ja

4) toiminnan seuranta ja arviointi.

Tieto nykykäytännöstä saatiin hoitohenkilökunnan vastauksilla PEK-mittarilla (painehaavojen ehkäisemisen käytänteet – mittari), jonka Haavisto ja Korhonen ovat kehittäneet, ja joka perustuu painehaavojen ehkäisemistä koskeviin suosituksiin. Yhteisten kehittämispäivien jälkeen määriteltiin yhtenäisiin käytäntöihin liittyen: 1) miten, miksi ja milloin toimitaan, 2) miten ja milloin toimintaa arvioidaan, 3) miten henkilöstön tiedottaminen toteutetaan ennen interventiota ja sen aikana.

Osatutkimuksessa III kumppaneina ovat Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Satakunnan sairaanhoitopiiri (prof Elina Haavisto), Hotus (TtT, tutkimusjohtaja Arja Holopainen ja TtT, tutkija Teija Korhonen) ja Satakunnan amk (tiimivetäjä, TtT Anne-Maria Kanerva).

Osatutkimus III ”Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen mallin (YHKÄ-malli) eri vaiheiden toteutuminen” tarkoituksena on kuvata ja arvioida näyttöön perustuvan yhtenäisten käytäntöjen mallin toiminnot, roolit ja vastuut eri vaiheissa. Osatutkimuksesta kirjoitetaan kolme tieteellistä julkaisua.

  • Minkälaisia malleja on kehitetty näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin?
  • Minkälaisia toimintoja sisältyy YHKÄ-mallin eri vaiheisiin?
  • Minkälainen rooli ja vastuu eri ammattiryhmillä on YHKÄ-mallin vaiheiden toteuttamisessa?
  • Minkälaisia organisaatioon liittyviä tekijöitä YHKÄ-mallin vaiheiden toteuttaminen edellyttää?
  • Minkälaista osaamista YHKÄ-mallin toteuttaminen edellyttää eri ammattiryhmiltä?
  • Miten eri ammattiryhmät arvioivat mallin vaiheiden toimivuutta

Tämän osatutkimuksen aineisto kerätään ryhmähaastattelemalla interventio-osastojen (osatutkimus II)  yksiköiden esimiehiä/osastonhoitajia, intervention toimeenpanon vastuuhoitajia (tutkimuksen yhdyshenkilöt) sekä osastojen muuta hoitohenkilöstöä. Haastatteluja tehdään YHKÄ-mallin neljässä vaiheessa. Helmikuussa 2016 haastattelut kohdistuivat nykytilan arviointiin ja uuden toimintamallin suunnitteluun, syyskuussa 2016 yhtenäisten käytänteiden implementointiin ja viimeisen vaiheen, arvioinnin, haastattelu toteutetaan joulukuussa 2016. Aineisto analysoidaan talvella 2017 ja raportoidaan vuoden 2017 aikana.