Suosituslauseiden muodostaminen

Suosituslauseen perusteluna oleva tutkimusnäyttö ja näytönaste määrittävät, miten suosituslause muodostetaan (Taulukko 7). Suosituslauseen alkuun kirjoitetaan terveydenhuollon am-mattihenkilön toimintaa ohjaava lause, joka perustellaan näytönastekatsaukseen kootulla tutkimusnäytöllä ja näytönastetta kuvaavalla kirjaimella (A–D).

Esimerkki: 1. Arvioi keuhkoahtaumatautia sairastavan ravitsemustila säännöllisesti, sillä

vajaaravitsemuksella on ilmeisesti yhteys lisääntyneeseen kuolleisuuteen (B).

Näytönastekatsauksessa kuvattujen keskeisten tutkimustulosten lisäksi kirjallisuushaussa voi löytyä tutkimuksia, joiden tulosten avulla voidaan syventää tai laajentaa suosituslauseen aihepiiriä. Sen avulla voidaan kertoa esimerkiksi alustavista tutkimustuloksista, joilla voi olla merkitystä lähitulevaisuudessa, mutta joiden perusteella ei voida tällä hetkellä laatia suosituslausetta. Nämä lisätiedot voidaan kirjata varsinaiseen suositukseen suosituslauseiden alle, mutta näytönastekatsauksiin niitä ei lisätä.

Esimerkiksi: Keskustelu spirometria-mittauksen osoittamasta keuhkofunktion laskusta keuhkoahtaumatautia sairastavan kanssa saattaa edistää savuttomuuspäätöksen syntymistä4, 13, 15, joskin tutkimustulokset ovat vielä ristiriitaisia15.

 

Palaa näytönastekatsausten laadintaan tästä.

Palaa näytönasteen määrittämiseen tästä

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä

Taulukko 7. Perusteet näytönasteen määritykselle (mukaillen Schünemann ym. 2013 ja Käypä hoito 2016 a-b).