Tutkimustiedon hakeminen

Aiheen määrittely ja asiasanat

Hoitosuositus laaditaan tarkkaan rajatusta aiheesta ja suosituksen kohderyhmä määritellään huolellisesti. Aiheen rajauksessa ja tutkimuskysymyksen muotoilussa käytetään PICO/PICo-menetelmää. Tutkimuskysymyksiä voi olla yksi tai useampia. Mikäli hoitosuosituksen aihe on sellainen, että mukaan otetaan sekä määrällisiä että laadullisia tutkimuksia, laaditaan kumpaakin varten oma tutkimuskysymys tai kysymykset.

Tiedonhakuun liittyvät asiasanat määritetään PICO/PICoa hyödyntäen ja apuna voi käyttää käsitekarttaa tai taulukkoa (Taulukko 3). Asiasanoja määrittäessä käytetään asiasanastoja, joista yleisemmät on esitelty liitteenä olevassa taulukossa (Liite 3. Asiasanastot). Asiasanojen määrittelyssä huomioidaan synonyymit ja englanninkielessä käytetyt käsitteet, jotka voivat erota suomalaisten käsitteiden suorista käännöksistä. Asiasanojen määrittelyssä on hyvä tutustua ennalta myös aihealueesta tehtyihin järjestelmällisiin katsauksiin, joita voi etsiä eri tietokannoista (Liite 4. Tiedonhaun lähteitä).

Taulukko 3. Esimerkki asiasanojen määrittelystä

 

Informaatikko tiedonhaun tukena

Tiedonhaun suunnitteluun ja toteutukseen työryhmä voi käyttää Hotuksen maksamana 10 tuntia informaatikon palveluja. Palvelun tarjoaja laskuttaa Hotusta (postitse: Elina Lagus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki, tiedustelut: elina.lagus(at)hotus.fi). Laskuun eritellään tuntihinta ja käytetty tuntimäärä. Työryhmä saa valita, kenen informaatikon palveluja käyttää, kunhan kustannukset pysyvät kohtuullisina. Tarvittaessa Hotus voi ehdottaa informaatikkoa, ellei työryhmällä ole tiedossa tähän sopivaa henkilöä.

Asiasanojen määrittämisen jälkeen informaatikko tekee tiedonhaut yhteistyössä suositustyöryhmän kanssa. Informaatikon suorittama tiedonhaku parantaa hoitosuosituksen laatua ja luotettavuutta. Jos työryhmä käyttää aiemmin julkaistua hoitosuositusta, haku kohdentuu hoitosuosituksessa tehdyn tiedonhaun jälkeiseen ajanjaksoon. Mikäli aikaisemmin laadittuja hoitosuosituksia ei löydy, haetaan tietokannoista järjestelmällisiä katsauksia ja alkuperäistutkimuksia suosituslauseiden laadintaa varten laajemmalta, hoitosuosituksen kannalta relevantilta ajanjaksolta.

Taulukossa 4 esitetään muutamia yleisiä tietokantoja, jotka sisältävät terveystieteellisiä tutkimuksia. Niiden lisäksi tulee huomioida alakohtaiset tietokannat

Taulukko 4. Esimerkkejä artikkelitietokannoista

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä