Hotus-vårdrekommendationer®

Hotus-vårdrekommendationer®

Hotus-vårdrekommendationerna grundar sig på forskningsevidens som har utarbetats av experter. Vårdrekommendationerna behandlar de vårdmetoder som används inom social- och hälsovården, vårdmetodernas effekt och vilken betydelse de har för personer i behov av vård samt deras närstående.

Målet är att med hjälp av vårdrekommendationerna förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat varierande praxis. Ibruktagande av vårdrekommendationen möjliggör en human, tidsmässigt korrekt anpassad och verksam vård. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter konkreta direktiv och en ansvarsfördelning.

Hotus-vårdrekommendation®:

Munvård för patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede

Länk till vårdrekommendation

Publiceread på finska 2022

Hotus-vårdrekommendation®:

Sväljningsscreening i akut fas för patienter med cerebrovaskulära sjukdomar – en vårdrekommendation för sjukskötareandledning

Länk till vårdrekommendation

Publiceread på finska 2021

 

Hotus-vårdrekommendation®:

Lyckad laboratorieprovtagning –rekommendation om val av undersökning,
identifiering och handledning av patienten

Länk till vårdrekommendation

Publiceread på finska 2021

Hotus-vårdrekommendation®:

Säker hemkomst från sjukhuset för den äldre

Publiceread på finska 2021

Hotus-vårdrekommendation®:

Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Publiceread på finska 2020

    

Hotus-vårdrekommendation:

Egenvård för förebyggande av urinvägsinfektioner hos vuxna

Publiceread på finska 2020

 

Hotus-vårdrekommendation:

Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen

Publicerad på finska 2020

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för en minnessjuk person att utföra dagliga aktiviteter
-Icke-farmakologiska metoder i vården

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2019

    

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för närstående när en anhörig plötsligt avlidit

Publicerad på finska 2018

Hotus-vårdrekommendation:

Handledning i egenvård för personermed kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Enheten publicerad på finska 2018