Hotus-vårdrekommendationer®

Hotus-vårdrekommendationerna grundar sig på forskningsevidens som har utarbetats av experter. Vårdrekommendationerna behandlar de vårdmetoder som används inom social- och hälsovården, vårdmetodernas effekt och vilken betydelse de har för personer i behov av vård samt deras närstående.

Målet är att med hjälp av vårdrekommendationerna förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat varierande praxis. Ibruktagande av vårdrekommendationen möjliggör en human, tidsmässigt korrekt anpassad och verksam vård. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter konkreta direktiv och en ansvarsfördelning.

Hotus-vårdrekommendation®:

Handledning i egenvård som genomförs på distans
för personer med långtidssjukdom

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2022

Hotus-vårdrekommendation®:

Bibehållande av normotermi hos en vuxen patient under
den perioperativa vårdprocessen

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2022

Hotus-vårdrekommendation®:

Gravida och de som fött barn inom hälsovården: motiveringar till och handledning i fysisk aktivitet

Länk till vårdrekommendation

               Publicerad på finska 2022

 

Hotus-vårdrekommendation®:

Identifiering av riskförhållanden för illabehandling av barn i familjen

Länk till vårdrekommendation

               Publicerad på finska 2022

Hotus-vårdrekommendation®:

Munvård för patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2022

Hotus-vårdrekommendation®:

Sväljningsscreening i akut fas för patienter med cerebrovaskulära sjukdomar – en vårdrekommendation för sjukskötareandledning

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2021

 

Hotus-vårdrekommendation®:

Lyckad laboratorieprovtagning –rekommendation om val av undersökning,
identifiering och handledning av patienten

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2021

Hotus-vårdrekommendation®:

Säker hemkomst från sjukhuset för den äldre

Publicerad på finska 2021

Hotus-vårdrekommendation®:

Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Publicerad på finska 2020

  

Hotus-vårdrekommendation:

Egenvård för förebyggande av urinvägsinfektioner hos vuxna

Publicerad på finska 2020

 

Hotus-vårdrekommendation:

Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen

Publicerad på finska 2020

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för en minnessjuk person att utföra dagliga aktiviteter
-Icke-farmakologiska metoder i vården

Länk till vårdrekommendation

Publicerad på finska 2019

  

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för närstående när en anhörig plötsligt avlidit

Publicerad på finska 2018

Hotus-vårdrekommendation:

Handledning i egenvård för personermed kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Enheten publicerad på finska 2018